Aktetaal

De akten zijn in het Nederlands. Nee, niet echt gewoon Nederlands, juridisch Nederlands. Een akte is bedoeld om een rechtsgevolg te bereiken, of juist te voorkomen. Het is geen leesboek. Meestal gaat een akte een rol spelen als er ruzie is of iemand er zelf niet meer is. De tekst van de akte moet dan zo min mogelijk ruimte geven voor onduidelijkheid. Als een akte wordt ondertekend zal de notaris de akte met u doornemen en uitleggen. Dat doet de notaris wel in gewoon Nederlands.

Let goed op: wij gaan er van uit dat uw beheersing van de Nederlandse taal voldoende is om te begrijpen wat de notaris u gaat vertellen. Indien u weet dat dit niet zo is of daaraan twijfelt dient u contact op te nemen met de behandelaar van uw dossier. Er zal dan een tolk worden ingeschakeld. Als tijdens de afspraak met de notaris, naar het uitsluitend oordeel van de notaris, blijkt dat u de Nederlandse taal niet voldoende beheerst zal er een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor uw rekening.

Please note: we assume that your command of the Dutch language is sufficient to understand what the civil-law notary is going to tell you. If you know that this is not the case or if you have any doubts, you should contact the person handling your file. An interpreter will then be called in. If during the appointment with the civil-law notary, in the sole opinion of the civil-law notary, it appears that you do not have sufficient command of the Dutch language, a new appointment will have to be made. All resulting costs will be at your own expense.

Tenga en cuenta: asumimos que su dominio del idioma holandés es suficiente para entender lo que el notario le va a decir.  Si sabe que este no es el caso o tiene dudas al respecto, debe comunicarse con la persona encargada de su caso. Se llamará a un intérprete. Si durante la cita con el notario, en la opinión exclusiva del notario, parece que no tiene suficiente dominio del idioma holandés, se tendrá que hacer una nueva cita. Todos los costos resultantes correran a su cargo.

Veuillez noter: nous supposons que votre maîtrise de la langue néerlandaise est suffisante pour comprendre ce que le notaire va vous dire. Si vous savez que ce n’est pas le cas ou si vous avez des doutes à ce sujet, vous devez contacter le praticien de votre dossier. Un interprète sera alors appelé. Si, lors du rendez-vous avec le notaire, de l’avis exclusif du notaire, il apparaît que vous ne maîtrisez pas suffisamment la langue néerlandaise, une nouvelle nomination devra être prise. Tous les coûts qui en résultent sont à votre charge.

Lütfen dikkat: Noterin beyanlarını ve terimleri tam anlamıyla anlamanız için Hollandaca hakimiyetinizin yeterli olduğunu varsayıyoruz. Eğer bunun böyle olmadığını düşünüyor ya da bu konuda şüpheleriniz varsa, dosyanızın uygulayıcısına başvurmalısınız. Başvuru sonrası sizin için bir tercüman atanacaktır. Noter ile randevu sırasında, yalnızca noterin görüşüne göre, Hollandaca diline yeterince hakim olmadığınız anlaşılırsa, yeni bir randevu alınması gerekecektir. Ortaya çıkan tüm maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır.