Vaker gestelde vragen

Algemeen

Categorie: Algemeen

Wij hechten ook aan de privacy van onze medewerkers en een veilige werkomgeving. Na vervelende ervaringen in het verleden is er voor gekozen om geen namen en foto’s op onze internetpagina te plaatsen.

Categorie: Algemeen

Het heeft onze voorkeur dat betalingen vooraf, per bank, worden overgemaakt. Eventueel kunt u ook pinnen. Er is geen contant geld aanwezig op kantoor dus er is geen wisselgeld voor het geval u beslist contant wilt betalen. Hogere bedragen (€ 2.500 en hoger) mogen op grond van onze regelgeving niet worden geaccepteerd.

Categorie: Algemeen

Nee, het origineel is eigendom van de Rijksoverheid en blijft bij de notaris. U krijgt via het Online Dossier een digitale versie (Pdf-A) ter beschikking.

Categorie: Algemeen

Nee. Er moet een officiële tolk bij aanwezig zijn. Die wordt ingeschakeld door de notaris.

Categorie: Algemeen

Compareren betekent: verschijnen voor een rechter of notaris. De notaris legt vast wie wanneer voor hem verschijnt om iets te verklaren, bijvoorbeeld dat hij zijn woning overdraagt aan iemand anders of wat er moet gebeuren als hij overlijdt.

Categorie: Algemeen

Op onze site is geen e-mailadres vermeld om spambots geen kans te geven. U kunt eenvoudig uw bericht doorgeven via het daarvoor bedoelde formulier op onze site.

Hypotheek

Categorie: Hypotheek

Een hogere inschrijving wil zeggen dat in de hypotheekakte en het kadaster een hoger bedrag wordt vermeld dan u nu leent. Dat heeft als voordeel dat als u in de toekomst meer wilt lenen, u niet nog een keer naar die “dure” notaris hoeft. Het nadeel, en dat wordt nog wel eens vergeten te vertellen, is dat u uw onderhandelingspositie opgeeft. Als u wilt bijlenen kunnen andere banken in het kadaster zien dat u nog ruimte heeft bij uw bank. Andere banken gaan u dus niets lenen. U kunt meestal niet weg bij uw bank zonder boete, dus u kunt ook niet meer onderhandelen over de hoogte van de hypotheekrente. Het is altijd in het voordeel van de bank, afhankelijk van hoe trouw u bent aan uw bank, kan het in uw voordeel zijn.

Categorie: Hypotheek

In de hypotheekakte staat meerdere bedragen. Soms het bedrag van de lening, dat verschilt per bank. Er staat altijd het bedrag in waarvoor u zekerheid verleent. Dat wordt het inschrijvingsbedrag genoemd wat ook in het kadaster wordt ingeschreven. Daarbovenop wil de bank zich indekken voor als het financieel verkeerd loopt. De bank wil dan ook de achterstallige rente betaald hebben, boete en de incassokosten die de bank moet maken om alles alsnog te incasseren. Voor dat extra bedrag, dat boven op de schuld kan komen, wil de bank zich ook indekken, maar dat moet dan wel vooraf in de akte zijn vermeld. Iedere bank hanteert daarvoor een vast percentage, meestal rond de 40%. Voor die twee bedragen opgeteld (inschrijving + rente, boete en kosten) heeft de bank dan voorrang vóór andere schuldeisers.

Nalatenschap

Categorie: Nalatenschap

Over erfbelasting (vroeger successierecht) is altijd veel te doen. Amper een paar maanden na het overlijden van een dierbare ligt er al een blauwe envelop van de Belastingdienst in de brievenbus. De zakelijke kant van het verlies moet dan geregeld worden.

Belasting betalen is logisch maar belasting betalen over de erfenis, wordt vaak gezien als onnodige last. In veel gevallen is het mogelijk om bij het eerste overlijden belastingbetaling te voorkomen zodat de langstlevende niet in financiële problemen komt.

De wetgeving omtrent erfbelasting verandert vaak waardoor het van belang is u goed te laten informeren. Het is haast niet te doen voor mensen die niet gewend zijn om wetteksten te lezen om goed op de hoogte te blijven van de wetgeving. Daarom nemen wij dit graag voor u uit handen en informeren wij u graag over de mogelijkheden. Met een oud testament laat u meestal mogelijkheden liggen.

Categorie: Nalatenschap

Als u na het aanvaarden van een nalatenschap wordt geconfronteerd met een schuld van de overledene die u niet kende en ook niet kon kennen, kunt u binnen drie maanden nadat u met die schuld werd geconfronteerd, aan de kantonrechter vragen om toestemming om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. U moet dan wel aantonen dat u in de administratie van de overledene heeft gecontroleerd of er schulden waren.

Categorie: Nalatenschap

Als de vakantiewoning in een Europees land staat is het waarschijnlijk zo dat dat land is toegetreden tot de Europese Erfrecht Verordening en dat wil zeggen dat u in uw Nederlandse testament kunt bepalen dat uw gehele nalatenschap, dus ook de vakantiewoning, volgens de Nederlandse wet wordt afgewikkeld. Dat maakt de afwikkeling dus eenvoudiger.

Relatie en familie

Categorie: Relatie en familie

Niet helemaal. Met ingang van 1 januari 2018 is de wet gewijzigd. De vertrouwde algehele gemeenschap van goederen is nu een beperkt gemeenschap van goederen. Alleen dat wat iemand tijdens een huwelijk/geregistreerd partnerschap verkrijgt wordt gemeenschappelijk. Alles wat iemand vóór het huwelijk al had en erfenissen en schenkingen blijven privé. Bedenk wel dat dit alleen goed zal werken als partijen bijhouden wat er met dat privévermogen tijdens het huwelijk gebeurt. Als een echtgenoot bijvoorbeeld een geldbedrag heeft dat tot het privévermogen behoort en er komt een echtscheiding, wat is er dan met dat bedrag gebeurd? Is dat in het huishouden opgegaan of is het afgelost op de hypotheek of in de verbouwing gestoken? Zonder boekhouding zal dat bij een echtscheiding in ieder geval tot een flinke discussie leiden en waarschijnlijk tot een teleurstelling.

Schenken

Categorie: Schenken

Dat is een terechte vraag. Het effect voor de inkomstenbelasting kan nadelig zijn in verband met de Box-3 heffing. Een belangrijke verandering per 1 januari 2023 is dat schuldenaftrek maar beperkt mogelijk is. De belastingheffing bij zowel de ouders als het kind neemt toe. Het kan gevolgen hebben voor eventuele toeslagen of de zorgbijdrage. De vraag is of de constructie uiteindelijk nog wel voordeel geeft. De gevolgen voor de inkomstenbelasting zijn erg afhankelijk van de samenstelling van ieders bezittingen en kunnen voor ieder kind erg verschillen. Als doel om uiteindelijk erfbelasting te bespraken kan het nog steeds zinvol zijn. Als een kind echter ieder jaar mee inkomstenbelasting moet betalen of een lage toeslag of uitkering ontvangt en uiteindelijk misschien minder erfbelasting, is het voordeel uiteindelijk onzeker.

Categorie: Schenken

Ja, naast het ‘ gewone’ bedrag kunt u een belastingvrije schenking doen van € 28.947 (bedrag van 2023) aan een kleinkind met een leeftijd tussen de 18 en 40 jaar ten behoeve van de eigen woning. U moet dat bedrag wel ergens hebben liggen en niet zelf nodig hebben.

Categorie: Schenken

Ja, natuurlijk. Bedenk wel altijd welk doel u wilt bereiken. Wilt u uw kind een cadeautje geven, dank kunt u de volledige woning (de bakstenen) schenken, maar ook de woning verkopen tegen een koopsom die lager is dan de waarde. Let op: Wordt een woning geschonken, dan is de WOZ-waarde bepalend voor het vaststellen van de hoogte van de schenkbelasting. Wordt de woning verkocht tegen een koopprijs die lager is dan de WOZ-waarde, dat is over het verschil tussen de WOZ-waarde en de koopprijs schenkbelasting verschuldigd. Vaak wordt ervoor gekozen om de woning te verkopen en de koopsom vervolgens kwijt te schelden. Wordt in dat geval 90% of meer van de koopsom kwijtgescholden, dan wordt dit gezien als een schenking van de woning. Dan geldt ook weer de WOZ‑waarde als uitgangspunt voor de schenkbelasting. Wordt minder dan 90% kwijtgescholden, dan is de waarde van de kwijtschelding belast. Nog een let op: de overdrachtsbelasting is verschuldigd over de werkelijke waarde, tenzij de startersvrijstelling van toepassing is.

Categorie: Schenken

Nee, tenzij:

  • u vóór 1 maart 2023 in de aangifte schenkbelasting heeft gemeld dat u gebruik heeft gemaakt (als is het maar voor een deel) van de jubelton in 2022 en voor 1 maart 2024 aangeeft dat u de jubelton heeft aangevuld in 2023.
  • De leeftijd van de ontvanger van de schenking moet ook in 2023 tussen de 18 en 40 jaar zijn.
  • De schenking moet worden aangewend ten behoeve van de eigen woning.
  • De belastingplichtige moet met schriftelijke bewijzen kunnen aantonen dat de schenking betaald is.
Categorie: Schenken

Het standpunt was altijd dat dat voor de schenkbelasting werd gezien als een schenking van het totaalbedrag, maar uit een uitspraak van de Hoge Raad  valt af te leiden dat het wel kan. In dat geval waren in afzonderlijke akten schenkingen toegezegd, mits de schenker en de begiftigd op een bepaalde datum nog in leven zouden zijn. Er zijn nog wel meerdere akten nodig om (teveel) samenhang tussen de schenkingen te voorkomen.

Categorie: Schenken

Bij een papieren schenking (vastgelegd in een notariële akte) of schenken en teruglenen ontvangt het kind nog geen geld: het kind krijgt een vordering op de ouders. De ouders betalen jaarlijks 6% rente over hun schuld aan het kind. De papieren schenking wordt als schuld op het box 3-vermogen van de ouders in mindering gebracht (2,57% fictief rendement). Het kind moet de vordering aangeven in de aangifte inkomstenbelasting (overige bezittingen: 6,17% fictief rendement).

Testament

Categorie: Testament

Ja hoor. Dat kan door in uw testament te vertellen dat uw kind (en eventueel zijn afstammelingen) niets van u erven. U kunt ook uw kind onterven door iemand anders tot erfgenaam te benoemen. Erft die ander niet, dan erft uw kind alsnog. Uw kind mag echter wel de helft van wat hij zou hebben geërfd in geld opeisen. Uw kind heeft dan ook recht op informatie. Zit uw kind stil dan krijgt het kind niets.

Categorie: Testament

Dat kan wel, maar is meestal niet aan te raden. Er zal meestal tijd verstrijken tussen het moment van overlijden en het boven water komen van het laatste testament. Als er in het testament is vastgelegd dat er een wens is voor begraven en de crematie is al geweest, dan is dat buitengewoon pijnlijk. Los daarvan is een notariële akte een star middel om wensen vast te leggen. Wijzigen uw wensen, dan moet u de akte ook aanpassen.

Categorie: Testament

Nee. Het klopt dat als een getrouwd iemand die kinderen heeft overlijdt zonder testament, de wet bepaald dat de langstlevende eigenaar wordt van alles en dat een kind zijn erfdeel tegoed houdt. Dat geldt echter alleen als er geen testament is. Is er wel een testament, dan gaat dat voor.

Werkwijze van het kantoor

Wat wij uploaden blijft voor onbepaalde tijd beschikbaar.