Is schenken op papier nog wel interessant?

Dat is een terechte vraag. Het effect voor de inkomstenbelasting kan nadelig zijn in verband met de Box-3 heffing. Een belangrijke verandering per 1 januari 2023 is dat schuldenaftrek maar beperkt mogelijk is. De belastingheffing bij zowel de ouders als het kind neemt toe. Het kan gevolgen hebben voor eventuele toeslagen of de zorgbijdrage. De vraag is of de constructie uiteindelijk nog wel voordeel geeft. De gevolgen voor de inkomstenbelasting zijn erg afhankelijk van de samenstelling van ieders bezittingen en kunnen voor ieder kind erg verschillen. Als doel om uiteindelijk erfbelasting te bespraken kan het nog steeds zinvol zijn. Als een kind echter ieder jaar mee inkomstenbelasting moet betalen of een lage toeslag of uitkering ontvangt en uiteindelijk misschien minder erfbelasting, is het voordeel uiteindelijk onzeker.

Wat is schenken op papier?

Bij een papieren schenking (vastgelegd in een notariële akte) of schenken en teruglenen ontvangt het kind nog geen geld: het kind krijgt een vordering op de ouders. De ouders betalen jaarlijks 6% rente over hun schuld aan het kind. De papieren schenking wordt als schuld op het box 3-vermogen van de ouders in mindering gebracht (2,57% fictief rendement). Het kind moet de vordering aangeven in de aangifte inkomstenbelasting (overige bezittingen: 6,17% fictief rendement).

Mag ik in een keer, voor meerdere jaren een schenking op papier doen?

Het standpunt was altijd dat dat voor de schenkbelasting werd gezien als een schenking van het totaalbedrag, maar uit een uitspraak van de Hoge Raad  valt af te leiden dat het wel kan. In dat geval waren in afzonderlijke akten schenkingen toegezegd, mits de schenker en de begiftigd op een bepaalde datum nog in leven zouden zijn. Er zijn nog wel meerdere akten nodig om (teveel) samenhang tussen de schenkingen te voorkomen.

Kan ik mijn woning overdragen aan mijn kind?

Ja, natuurlijk. Bedenk wel altijd welk doel u wilt bereiken. Wilt u uw kind een cadeautje geven, dank kunt u de volledige woning (de bakstenen) schenken, maar ook de woning verkopen tegen een koopsom die lager is dan de waarde. Let op: Wordt een woning geschonken, dan is de WOZ-waarde bepalend voor het vaststellen van de hoogte van de schenkbelasting. Wordt de woning verkocht tegen een koopprijs die lager is dan de WOZ-waarde, dat is over het verschil tussen de WOZ-waarde en de koopprijs schenkbelasting verschuldigd. Vaak wordt ervoor gekozen om de woning te verkopen en de koopsom vervolgens kwijt te schelden. Wordt in dat geval 90% of meer van de koopsom kwijtgescholden, dan wordt dit gezien als een schenking van de woning. Dan geldt ook weer de WOZ‑waarde als uitgangspunt voor de schenkbelasting. Wordt minder dan 90% kwijtgescholden, dan is de waarde van de kwijtschelding belast. Nog een let op: de overdrachtsbelasting is verschuldigd over de werkelijke waarde, tenzij de startersvrijstelling van toepassing is.

Kan ik aan een kleinkind belastingvrij schenken?

Ja, naast het ‘ gewone’ bedrag kunt u een belastingvrije schenking doen van € 28.947 (bedrag van 2023) aan een kleinkind met een leeftijd tussen de 18 en 40 jaar ten behoeve van de eigen woning. U moet dat bedrag wel ergens hebben liggen en niet zelf nodig hebben.

Kunt u nog gebruik maken van de jubelton?

Nee, tenzij:

  • u vóór 1 maart 2023 in de aangifte schenkbelasting heeft gemeld dat u gebruik heeft gemaakt (als is het maar voor een deel) van de jubelton in 2022 en voor 1 maart 2024 aangeeft dat u de jubelton heeft aangevuld in 2023.
  • De leeftijd van de ontvanger van de schenking moet ook in 2023 tussen de 18 en 40 jaar zijn.
  • De schenking moet worden aangewend ten behoeve van de eigen woning.
  • De belastingplichtige moet met schriftelijke bewijzen kunnen aantonen dat de schenking betaald is.