Erfenis Belasting: Alles wat u dient te weten over Erfenis Belasting

Als uw dierbare overlijdt, krijgt u plotseling te maken met allerlei zaken die u dient te regelen, waaronder het verdelen van de erfenis. Diverse praktische zaken moeten in orde worden gemaakt. Een van deze belangrijke zaken is het verdelen van de erfenis. Erfenis belasting speelt hierbij uiteraard een grote rol. De notaris bepaalt aan de hand van een eventueel aanwezig testament wie de erfgenamen zijn en wat iedere erfgenaam gaat erven. Het erven van de bezittingen van een overledene is echter niet zonder gevolgen. U dient over het erven van deze bezittingen belasting te betalen. Onze notaris kan u adviseren over de regels met betrekking tot de erfenis belasting. Dit is zeker geen overbodige luxe, aangezien de wetgeving zeer complex is.

Hoe hoog is de Erfenis Belasting?

De hoogte van de erfbelasting is zeer verschillend. Het hangt onder andere af van de hoogte van het vermogen dat u erft en de relatie die u had ten aanzien van de overledene. Voor iedere Nederlandse inwoner die overlijdt, geldt dat er erfenis belasting moet worden betaald. Echter, ook indien een Nederlander in het buitenland woonde, kan er sprake zijn van een heffing. Als het gaat om een Nederlander die korter dan tien jaar in het buitenland woonde en voor die tijd de Nederlandse nationaliteit had, dient ook erfbelasting te worden voldaan. De hoogte van de belasting die nabestaanden betalen, kan echter enorm verschillen. De relatie die u had ten aanzien van de overledene is hierbij bepalend. Als u de partner of een van de (klein)kinderen bent, geldt er een ander belastingtarief dan voor de overige nabestaanden. Daarnaast hangt de hoogte van de erfenis belasting af van de hoeveelheid aan vermogen die u gaat erven. Zo lang het bedrag onder, een bepaalde door de overheid vastgestelde grens blijft, zult u minder erfbelasting hoeven te betalen.

Vrijstelling van de heffing

De overheid heeft gelukkig vastgesteld dat niet over het gehele vermogen van de overledene een heffing hoeft te worden betaald. Per individuele erfgenaam geldt een vrijstelling over het gedeelte van het vermogen dat hij of zij ontvangt. Ook voor deze vrijstelling geldt, dat de relatie die u had ten aanzien van de overledene een rol speelt. Als u bijvoorbeeld de partner was van de overledene, heeft u recht op een zeer hoge vrijstelling. Voor ouders, kinderen en kleinkinderen geldt ook een aanzienlijke vrijstelling. Gaat een gedeelte van het vermogen naar een gehandicapt kind? In dit geval is de vrijstelling ook zeer groot. Laat u door onze notaris over deze regels met betrekking tot de vrijstelling adviseren.

Neem contact met ons op voor meer informatie

De wet- en regelgeving rondom de erfbelasting is vrij complex en wordt continu veranderd. Ons notariskantoor is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan u hierdoor zeer goed adviseren. De notaris kan u adviezen geven bij het doen van aangifte van erfbelasting. Hij kan u attenderen op de financiële gevolgen die de erfenis voor u heeft. Zo maakt u de beste beslissingen in deze emotioneel zware tijd. Neem contact met ons op om uw specifieke wensen te bespreken of ontvang direct een kostenopgave.